Algemene leveringsvoorwaarden


DEFENITIES en BEGRIPPEN: Allround tandtechniek BV: Hier te noemen ATT. Aanbieding: Een uitgebrachte offerte betreffende levering van diensten en/of producten.  Overeenkomst: Iedere verkoop- en leveringsovereenkomst tussen opdrachtgever en ATT tot stand gekomen dan wel komt, elke wijziging en aanvulling hierop; en alle (recht-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, die de status van aanbieding gepasseerd is. Opdrachtgever: Wederpartij van ATT. Opdracht: Iedere opdracht van de opdrachtgever aan ATT 


ARTIKEL 1 TOEPASSEN VOORWAARDEN ATT. 1.1 Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en ATT, tenzij door beide partijen anders overeengekomen; en op die overeenkomsten waarvoor derden bij het proces dienen worden betrokken.  1.2 Voorwaarden als gesteld door opdrachtgever zelf hebben geen geldigheid in deze en worden niet geaccepteerd door ATT, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen door beide partijen. 1.3 Elke opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te accepteren. Eventuele afwijkingen dienen expliciet schriftelijk overeen te zijn gekomen. Aan laatstgenoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend. 


ARTIKEL 2 OFFREREN EN REALISEREN OVEREENKOMSTEN 2.1 Een overeenkomst vloeit enkel voort uit een gedane aanbieding waarna de opdrachtgever de opdracht verstrekt aan ATT ter uitvoering. 2.2 De geldigheid van een aanbieding strekt tot het verstrijken van de vermelde geldigheidsduur op de aanbieding. 2.3 Prijzen zijn opgebouwd uit de door ATT geldende omstandigheden zoals standaard levertijden, aankoopprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen en accijnzen.  Deze kosten worden direct dan wel indirect geheven van ATT dan wel derden en daarna ten laste van gebracht van ATT. 2.4 In geval van wijzigingen van 1 of meer kostprijsfactoren behoudt ATT zich het recht voor om na de datum van totstandkoming van de overeenkomst de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. 2.5 De opgegeven gewichten, maten, getallen en/of andere aanduidingen van de producten dan wel diensten worden met zorg verricht. Onvermijdelijk afwijkingen van kleuren, eigenschappen en/of afwijkingen en meer kan ATT niet geheel voorkomen. Tekeningen en modellen zijn een benadering van de werkelijkheid.


ARTIKEL 3 UITVOERING OVREENKOMSTEN 3.1 Overeenkomsten worden naar beste inzet, vermogen en inzicht uitgevoerd op grond van op dat moment bekende wetenschap en kennis. 3.2 Opdrachtgever draagt tijdig en afdoende zorg voor alle gegevens als benodigd voor ATT voor de correcte uitvoering van de dienst en/of vervaardiging van een product. Bij niet tijdige verstrekking behoud ATT zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 3.3 Uitvoering van de overeenkomst in fasen worden gefaseerd aangeboden waarna de volgende fase pas gaat lopen bij schriftelijke goedkeuring en instemming van de opdrachtgever. 3.4 Derde partijen maken deel uit van het proces van de uitvoering van de overeenkomst als ATT hier noodzaak toe ziet voor een goede uitwerking van de overeenkomst.


ARTIKEL 4 LEVERTIJDEN 4.1 Tijdstip van levering is de datum van aflevering bij de opdrachtgever 4.2 De aangegeven schriftelijke levertijd door ATT heeft een bindende kracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 4.3 Bij aanvaarding van de opdracht begint de levertijd. Wanneer in de overeenkomst middelen en gegevens zijn opgenomen als aan te leveren door de opdrachtgever, die niet tijdig zijn, dan begint de levertijd op de dag dat alle benodigde gegevens en/of middelen in het bezit van ATT zijn. 4.4 Wanneer redelijkheid en billijkheid zich er niet tegen verzetten dan heeft de opdrachtgever bij overschrijding van een levertijd en aantoonbaar geleden schade hierdoor het recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste het bedrag van de overeenkomst en verstrekte opdracht. Opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd van grote omvang is. Bij een nieuwe overschrijding van de levertijd is een opdrachtgever wel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

  

ARTIKEL 5 PRIJZEN 5.1 ATT hanteert een vastgestelde prijslijst. Deze wordt de opdrachtgever ter beschikking gesteld op verzoek. Deze prijslijst geldt voor veelvoorkomende producten. Voor maatwerk is geen vooraf gestelde prijs mogelijk. De prijsbepaling geschied aan de hand van een nauwkeurige berekening van diverse aspecten als kostprijs, arbeidstijd, enzovoort. ATT  behoudt zich het recht voor om eventueel maatwerk of kosten ontstaan door de gevraagde kortere levertijden, afwijkend van de overeenkomst, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Voor diverse grondstoffen en edelmetalen geldt een dagprijs (opvraagbaar bij ATT). 5.2 Prijzen orden uitgedrukt is Euro’s en zijn inclusief BTW. 5.3 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de publicatie geldende omstandigheden als valutakoersen, in- en export tarieven, aankoopprijzen, accijnzen, heffingen en belastingen die direct dan wel indirect van ATT worden geheven dan wel door derden ten laste van ATT worden gebracht. 5.4 Wanneer kostprijsfactoren wijzigen gedurende de duur van de overeenkomst, zal ATT de prijzen dienovereenkomstig wijzigen en ten laste van de opdrachtgever doen komen.


ARTIKEL 6 LEVERING, RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD6.1 Te leveren en geleverde producten blijven eigendom van ATT tot de gehele betalingsverplichting door de opdrachtgever is voldaan overeenkomstig de aangegane overeenkomst. 6.2 Producten in bruikleen verstrekt aan de opdrachtgever dienen bij beëindiging van de overeenkomst, mondeling als schriftelijk ongeacht de aard van de beëindiging, direct aan ATT te worden geretourneerd. Bij in gebreke blijven van de opdrachtgever is ATT gerechtigd de vervangingswaarden van het product ten laste te brengen van de opdrachtgever. Ook eventuele schade toegebracht aan in bruikleen gegeven producten wordt verhaald op de opdrachtgever. 6.3 Leveringen geschieden aan de op voorhand opgegeven leveringsadres. 6.4 Tot het moment van afleveren is het risico van ATT. Bij aflevering is het risico en eventuele directe als indirecte schade aan het product overgedragen aan de opdrachtgever.

 

ARTIKLEL 7 BETALING7.1 De betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum. 7.2 Bij overschrijding van artikel 7.1 is de opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. ATT verkrijgt na vervaldatum de recht rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, maar met een minimum van 1% per maand over het verschuldigde factuurbedrag. Dit tot het tijdstip dat de gehele factuur voldaan is. 7.3 Als bij herhaling van het gestelde onder 7.1 niet nageleefd wordt is ATT gerechtigd, alvorens verder te presteren, van opdrachtgever contante betaling dan wel vooruitbetaling te verlangen. 7.4 Alle betalingen aan ATT dienen ten huize van ATT dan wel per bank te geschieden overeenkomstig het bedrag als vermeld op de factuur. Betalingen worden geboekt en in mindering gebracht op de uitstaande schuld van de opdrachtgever aan ATT. 7.5 Alle gemaakte gerechtelijke- en incassokosten door ATT worden verhaald op de opdrachtgever ten gevolge van niet nagekomen van diens verplichtingen. 7.6 in individuele overeenkomsten kan een kortingsregeling worden opgenomen.


ARTIKEL 8 GARANTIE 8.1 ATT staat voor haar gemaakte producten. Bij direct aantoonbare fouten dan wel na korte periode zal zorggedragen worden voor herstel. 8.2 Op prothesewerk wordt een garantieperiode afgegeven van 3 jaar en een nazorg van 2 maanden. 8.3 Op kroon- en brugwerk wordt een garantieperiode afgegeven van 5 jaar bij regulier gebruik. 8.4 De garantie kan alleen worden verleend als er aantoonbaar een jaarlijkse controle is uitgevoerd door de opdrachtgever.


ARTIKEL 9 GEBREKEN EN HERSTEL9.1 Afgeleverde producten dienen door de opdrachtgever meteen gecontroleerd te worden op gebreken. 9.2 Niet zichtbare gebreken dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk en beargumenteerd/onderbouwd te worden aangegeven. 9.3 ATT zal naar eigen inzicht en keuze bezien of een klacht gegrond is en of zij dit gedeeltelijk of dan wel geheel zal herstellen dan wel vervangen op kosten van ATT 9.4 Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven niet per definitie recht op herstel.

 

9.5 ATT kan geclaimde herstelwerkzaamheden dan welgebreken op haar verzoek laten keuren en onderzoeken, kosten hiervan komen ten laste van de opdrachtgever. 9.6 Reclames zijn geen reden voor opschorting van de betalingsverplichting, tenzij redelijk te geacht en overeengekomen door beide partijen. 9.7 Het indienen van een verzoek van de opdrachtgever tot bezien van eventuele gebrek ontslaat opdrachtgever niet tot de betaling aan ATT.


ARTIKEL 10 NIET AANREKENBARE TEKORTKOMINGEN 10.1 Zijn: Elke van de wil van de opdrachtgever en/of ATT onafhankelijk of onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs aan de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Situaties als oorlog, brand, overstromingen, overheidsmaatregelen en meer zowel bij ATT al bij de leveranciers van materialen, waardoor de verplichtingen jegens de opdrachtgever niet eer kunnen worden nagekomen. 10.2 Een overmacht, als benoemd in artikel 10.1, kan door beide partijen betrokken bij de overeenkomst/opdracht opschorting gevraagd worden dan wel overgegaan worden tot volledige ontbinding. ATT zal in geval van artikel 10.1 opdrachtgever zo spoedig als mogelijk in kennis stellen en overleg voeren met opdrachtgever. 10.3 Bij reeds gedeeltelijke voltooiing van de opdracht kan ATT gedeeltelijk factureren voor de werkzaamheden die verricht zijn. Kort: In dergelijke situaties is van schadevergoeding geen sprake en kan de opdrachtgever er geen aanspraak op doen.


ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID 11.1 De aansprakelijkheid van ATT naar derden is expliciet beperkt tot artikel 4.4 en 8 omschreven verplichtingen 11.2 ATT is niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding behoudens die van bepalingen van dwingend recht inzake (product-) aansprakelijkheid, opzet of grove schuld, dit met in achtneming van de rechtsregels van de openbare orde en goede trouw van elke aard, indirect dan wel direct zowel bij de wederpartij als bij derden. 11.3 Opdrachtgever vrijwaart ATT voor alle afspraken met derden veroorzaakt door gebruikmaking van de door opdrachtgever verstrekte gegevens in het kader van de overeenkomst.

 

 ARTIKEL 12 ONTBINDING EN OPSCHORTING 12.1 Indien opdrachtgever op enigerlei wijze tekort schiet jegens ATT in termen van verplichtingen dan wel aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, staking opdrachtgever dan wel zijn/haar onderneming, is ATT onverminderd bevoegd -in termen van toekomende rechten en zonder verplichtingen van schadevergoeding- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten.    12.2 Conform artikel 12.1 er tot ontbinding over wordt gegaan blijven de rechte van ATT onverminderd van kracht betreffende uitstaande schulden van de opdrachtgever te incasseren. Dit is direct opeisbaar en ATT is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.


ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING Vertrouwelijke informatie dient tussen opdrachtgever en verstrekker te blijven, deze informatie is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel vloeit dit voort uit de aard van de informatie.


ARTIKEL 14 GELDEND RECHT Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en ATT is het Nederlands recht van toepassing.